خانه / اخبار / بازدید از کارگاه های ساختمانی (کنترل استاندارد ۷۷۸۲) با حضور کارشناسان و بازرسان سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰

بازدید از کارگاه های ساختمانی (کنترل استاندارد ۷۷۸۲) با حضور کارشناسان و بازرسان سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰