خانه / اخبار انجمن / طرح ویژه ۵۰۰ بازرسی ، با همکاری اداره استاندارد

طرح ویژه ۵۰۰ بازرسی ، با همکاری اداره استاندارد

طرح ویژه ۵۰۰ بازرسی ، با همکاری اداره استاندارد

بازرسی های اختصاصی در حوزه مصالح استاندارد تشدید میشود