خانه / اخبار / مجموعه سخنرانی های تخصصی بتن

مجموعه سخنرانی های تخصصی بتن

انجمن بتن ایران با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، انجمن علمی بتن ایران و انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران برگزار می‌‌کند.