خانه / راهنمای عضویت در انجمن

راهنمای عضویت در انجمن

انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی در راستای فعالیت های خود از میان تولیدکنندگان محصولات ساختمانی عضویت حقوقی و حقیقی می پذیرد. (شرایط عضویت انجمن طبق ماده ۷ اساسنامه )

جهت عضویت در انجمن صنفی محصولات سبک ساختمانی خواهشنمد است فرم پیوست را دریافت و به همراه مدارک درخواستی به آدرس انجمن ارسال نمائید.

دریافت فرم عضویت در انجمن

نمونه لوح عضویت در انجمن